REGULAMIN MMA ACADEMY KRAKÓW

Regulamin MMAacademy Kraków

Rejestrując się w systemie i akceptując regulamin potwierdzam, że dane, które zostawiłem/am są prawdziwe. Dodatkowo wchodząc na zajęcia potwierdzam, że:

 • Wchodzę na zajęcia i sale treningową MMAacademy Cracow sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nr NIP: 6783207305, z wpisem do KRS nr: 0001043071, zwana dalej “Organizatorem”. 

 • dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 

 • Zapoznałem się z regulaminem sali treningowej – w pełni go rozumiem i akceptuję.

 • Jestem świadomy, iż uczestnictwo w zajęciach i treningach prowadzonych w MMA Academy Kraków wiąże się z potencjalnym ryzykiem naruszenia nietykalności cielesnej, doznania uszczerbku na zdrowiu podczas odbywających się zajęć oraz treningów. Nie będę kierował w stosunku do właścicieli MMA Academy Kraków oraz osób prowadzących zajęcia i treningi jak również biorących udział w zajęciach i treningach, żadnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub innej kontuzji nabytej podczas zajęć i treningów 

 • Będę stosował się do poleceń trenerów jak również pracowników  MMA Academy Kraków. 

 • Nie będę kierował w stosunku do właścicieli MMA Academy Kraków oraz osób prowadzących zajęcia i treningi jak również biorących udział w zajęciach i treningach, żadnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub innej kontuzji nabytej podczas zajęć i treningów wynikłej z nieprzestrzegania przeze mnie postanowień regulaminu sali treningowej, niniejszego oświadczenia z niezastosowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz które wynikły wyłącznie na skutek mojego zachowania, niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa. 

 • Jestem świadom swojego stanu zdrowia, który w pełni umożliwia mi uczestnictwo w zajęciach i treningach prowadzonych przez MMA Academy Kraków, nie narażając przy tym zarówno siebie jak i innych uczestników zajęć i treningów na jakiekolwiek niebezpieczeństwo w tym utratę życia lub zdrowia.

 • Zdaję sobie sprawę, iż MMA Academy Kraków nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w szatni i na sali. 

 • Przyjmuję do wiadomości, iż MMA Academy Kraków nie ubezpiecza  uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków, oraz że :

 • Po zajęciach organizator nie odpowiada za oddalenie się dzieci/uczestników z budynku, w którym odbywają się zajęcia. 

 • Organizator oraz prowadzący zajęcia instruktor mogą nakazać opuszczenie zajęć przez osoby, które będą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz jeśli ich zachowanie będzie zagrażać bezpieczeństwu innych Uczestników oraz przeszkadzać innym Uczestnikom w zajęciach.

  PŁATNOSCI, ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ZWOTY, REKLAMACJE:

 • Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest karnet lub uiszczenie jednorazowej opłaty za zajęcia, które należy okazać na początku treningu lub być zarejestrowanym w systemie online. 

 • Uczestnik zajęć jest zobowiązany do rejestracji się na zajęcia oraz odbicie swojego uczestnictwa w zajęciach poprzez kod QR

 • Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy do 14 dni po jej zawarciu tylko w sytuacji, gdy Konsument nie rozpoczął korzystania ze stacjonarnych usług MMA Academy Kraków.

 • Konsument ma prawo do reklamacji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie indywidualnie. Reklamacje można kierować na adres e mail: mmaacademycracow@gmail.com. Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie do 14 dni od jej złożenia.

 • Gdy konsument rozpoczął korzystanie ze stacjonarnych usług MMA Academy Kraków ma prawo do odstąpienia od umowy do z 30 dniowym wyprzedzeniem, jednakże w przypadku nie wykorzystanych wejść Organizator nie zwraca uiszczonej opłaty.

 • W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach z powodów, za które Organizator nie ponosi winy, Organizator nie zwraca opłaty za dane zajęcia oraz nie zapewnia odbycia zajęć w innym terminie.

 • Jeśli uznamy, że Użytkownik nadużywa naszej polityki związanej ze zwrotem środków, na przykład żądając zwrotu po wykorzystaniu znacznej części treści albo gdy poprzednio zwrócił już treści, zastrzegamy sobie prawo do odmowy zrealizowania zwrotu, ograniczenia prawa do zwrotów w przyszłości, zablokowania konta Użytkownika i ograniczenia korzystania z Usług w przyszłości.

 • W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia wyrażam zgodę na interwencję i opiekę medyczną.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/dziecka danych osobowych, tj. imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia świadczenia usługi, kontaktowania się z Tobą w celach świadczenia usługi. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od Nas przetwarzania Twoich/dziecka danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Dane osobowe zostaną przetwarzane również na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 • Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego/dziecka wizerunku na w/w stronie zgodnie z art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą zostać umieszczone na stronie internetowej firmy, portalach społecznościowych oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach firmy. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń(istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku/głosu, wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu. 

Aby móc trenować w MMAacademy Kraków uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do treningów oraz, że:

– Konsultował decyzję o dołączeniu do zajęć z lekarzem i stan jego (uczestnika) serca nie przeszkadza w rozpoczęciu wysiłku fizycznego

 • Uczestnik nie czuje bólu w klatce piersiowej w trakcie lub po większym wysiłku

 • Uczestnik oświadcza, że w ostatnim miesiącu nie czuł bólu w klatce piersiowej w trakcie lub podczas wysiłku

 • Uczestnik oświadcza, że nie traci równowagi z powodu zawrotów głowy, jak również nigdy nie stracił przytomności

 • Uczestnik oświadcza, że nie ma problemów z kośćmi lub stawami, które mogą ulec pogorszeniu w związku z wysiłkiem fizycznym 

 • Uczestnik oświadcza, że nie bierze w tym momencie żadnych leków (np. tabletki) na nadciśnienie lub serce, które uniemożliwiałyby mu treningi w MMAacademy Kraków

 • Uczestnik oświadcza, że nie jest w ciąży, lub też nie był w ciągu ostatnich trzech miesięcy

 • Uczestnik oświadcza, że jeśli znasz jakiekolwiek powody, które mogą uniemożliwiać mu rozpoczęcie wysiłku fizycznego to zrezygnuje z zajęć w MMAacademy Kraków i nie będzie brał w nich udziału

*Jeśli uczestnik ma zastrzeżenia do któryś z wyżej wymienionych punktów zanim podejmie dalsze zajęcia w MMAacademy Kraków jest zobowiązany do rozmowy ze swoim lekarzem na temat potencjalnych przeciwwskazań. MMAacademy Kraków, ani trener nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedopełnienia powyższych zobowiązań przez uczestnika kursu i zajęć, lub w sytuacji niepoinformowania o przeciwwskazaniach i kontynuacji zajęć prowadzonych w szkole MMAacademy Kraków. 

*Zrozumiałam/em i odpowiedziałam/em szczerze na wyżej wymienione pytania. Rozumiem, iż nie powinnam/powinienem ćwiczyć jeśli czuje się słabo lub nie na siłach i zobowiązuje się do poinformowania o tym mojego instruktora. 

*Uczestnik jestem świadomy, że uczęszcza na zajęcia na własne ryzyko i nie będzie rościł sobie praw do ewentualnego odszkodowania w sytuacji, jeśli dozna kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu podczas kursu, zajęć lub w niedalekiej odległości od kursu, zajęć. Dotyczy również w przypadku niedostosowania się do poleceń trenera oraz wykorzystania dowolnego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w momencie, kiedy nie został on wydany przez trenera. 

Dodatkowo uczestnik oświadcza, że:

 • Oświadczam, że Uczestnik nie jest chory na SARS COV-2 w dniu podpisania oświadczenia.

 • W razie wystąpienia objawów lub zarażenia SARS COV-2 Opiekun/Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Organizatora. 

 • W razie zarażenia się SARS COV-2 podczas zajęć Organizator nie odpowiada prawnie.

 • Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury Uczestnika przed każdymi zajęciami.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MMAacademy Kraków

 

I Administrator

 

1. Administratorem danych osobowych jest MMAacademy Cracow sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nr NIP: 6783207305, z wpisem do KRS nr: 0001043071

 

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się w następujący sposób:

a. pisemnie na adres: Os. Przy Arce 5/62, 31-845 Krakow;

b. drogą telefoniczną pod numerem telefonu: +48 668 802 404

c. drogą e-mailową wysyłając wiadomość na adres e-mail: mmaacademycracow@gmail.com 

 

Administrator danych osobowych nie ma obowiązku ustanowienia Inspektora Ochrony Danych i taki Inspektor nie został ustanowiony.

 

II Cele i podstawa przetwarzania danych

 

Pozyskiwane dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 

1. sprzedaż Usług będących przedmiotem oferty

2. doręczanie mailingów informacyjnych i reklamowych

3. organizowanie wyjazdów, warsztatów, eventów sportowych

4. organizowanie zajęć sportowych

5. działalność związana ze sportem i zdrowym trybem życia

6. zapisy na zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest  art. 6 oraz 9  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy tj. sprzedaży usług i uczestniczenia w zajęciach sportowych i tanecznych.

 

III Kategoria osób, których dane są przetwarzane

 

Firma przetwarza dane klientów oraz pracowników, osób samozatrudnionych oraz innych

podmiotów współpracujących, w tym również podmiotów zewnętrznych.

IV Kategorie podmiotów, które posiadają dostęp do danych

Do danych osobowych mają dostęp wszyscy członkowie zespołu Firmy. Dostępy do poszczególnych kategorii osób rozdzielone są poprzez ograniczenie uprawnień technicznych wejścia do wspólnego dysku, folderu lub zamykanej szafki zawierającej dokumenty.

 

Zewnętrznie do danych osobowych dostęp mają następujące podmioty – Google: https://www.google.pl/ , Facebook: https://www.facebook.com/ , Gmail: https://accounts.google.com , księgowość zewnętrzna: taxm.pl, GymManager: www.gymmanager.io , Instagram: https://www.instagram.com/ , TikTok: https://tiktok.com/

 

Polityka prywatności każdego z tych podmiotów mieści się na ich stronach podanych powyżej.

 

Powyższe podmioty jako znajdujące się w obszarze EOG lub na liście Privacy Shield przestrzegają przepisów z zakresu danych osobowych analogicznych do RODO. Z podmiotami zawarte zostały umowy powierzania, przeważnie w formie aktualizacji ich regulaminów.

 

V Kategorie danych

 

1. Administrator przetwarza następujące dane Klienta:

a. nazwisko i imiona

b. adres e-mail

c. telefon

d. nazwa użytkownika na platformie Facebook

e. aktywność względem poszczególnych projektów / zajęć / usług

f. aktywność względem korzystania z poszczególnych usług

g. adres IP

W przypadku gdy uczestnikiem zajęć tanecznych są dzieci, przetwarzane są

dane zarówno ich jak i ich rodziców.

2. Administrator przetwarza adres e-mail, telefon oraz imię odbiorcy newslettera.

3. Dla pracowników zespół przetwarzanych danych wynika z przepisów kadrowych.

 

VI Przechowywanie danych

 

1. Dane pracowników oraz osób samozatrudnionych są przechowywane przez cały okres działalności firmy za wyjątkiem powierzeń:

a. zewnętrzna firma księgowa, przez okres minimum do czasu przedawnienia terminu ewentualnego roszczenia, nie krócej aniżeli wynika to z przepisów ustawy o rachunkowości tj. minimum 5 lat.

2. Dane pracowników tj. listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, firma zobowiązana jest przechowywać przez okres minimum 10 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika.

3.Okres przechowywania danych, nie będzie krótszy aniżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa (z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

4.Dane odbiorców newslettera przechowywane będą do wniosku o ich usunięcie.

5.Dane Klientów przechowywane będą do upływu okresu przedawnienia roszczeń z ich tytułu.

Firma zobowiązuje się do niszczenia powstałych tymczasowo dokumentów zawierających dane osobowe (np. lista uczestników konkretnego eventu lub zajęć) oraz dbałości o obieg danych i ich minimalizację zgodnie z poniższymi procedurami.

 

VII Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa

 

1.Przez bezpieczeństwo informacji rozumie się zapewnienie:

a. uniemożliwienia dostępu do danych osobom trzecim,

b. uniknięcia nieautoryzowanych zmian w danych,

c. zapewnienia dostępu do danych, w każdym momencie żądanym przez użytkownika.

2. Jako dane podlegające szczególnej ochronie (informacje poufne) rozumie się:

a. informacje o realizowanych kontraktach (zarówno planowane, bieżące jak i historyczne),

b. informacje finansowe Firmy,

c. dane osobowe.

 

VIII Zasada minimalnych uprawnień

 

W ramach nadawania uprawnień przetwarzanych danych należy stosować zasadę „minimalnych uprawnień”, to znaczy przydzielać minimalne uprawnienia, które są konieczne

do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Przykładowo: pracując na komputerze PC każdy pracownik powinien posiadać tylko takie uprawnienia jakie są wymagane do realizacji swoich obowiązków (a nie na przykład uprawnienia administracyjne).

 

IX Zasada zabezpieczeń

 

System IT Firmy powinien być chroniony celem uzyskania skutecznej ochrony danych. Przykładowo: w celu ochrony przed wirusami stosuje się równolegle wiele technik: oprogramowanie antywirusowe, systemy typu firewall, odpowiednią konfigurację systemu aktualizacji Windows.

 

X Dostęp do danych poufnych na stacjach PC

 

Dostęp do danych poufnych w LAN realizowany jest na przeznaczonych do tego serwerach.

 

XI Publiczne udostępnianie infrastruktury IT

 

Infrastruktura udostępniona publicznie musi być szczególnie zabezpieczona.

Przykładowe środki bezpieczeństwa:

a. separacja od sieci LAN.

b. wykonanie hardeningu systemu (zwiększenia bezpieczeństwa oferowanego

domyślnie przez system).

 

XII Kopie zapasowe

 

1.Każde istotne dane (w tym dane poufne) powinny być archiwizowane na wypadek awarii w

firmowej infrastrukturze IT.

2.Nośniki z kopiami zapasowymi powinny być przechowywane w miejscu uniemożliwiającym

dostęp osobom nieupoważnionym.

3.Okresowo kopie zapasowe muszą być testowane pod względem rzeczywistej możliwości

odtworzenia danych.

 

XIII Dostęp do systemów IT po zakończeniu współpracy

 

W przypadku rozwiązania współpracy pracownika z Firmą niezwłocznie dezaktywowane są wszelakie jego dostępy w systemach IT oraz w terminie 1 roku od dnia rozwiązania współpracy dezaktywowane są indywidualnie przyporządkowane do pracownika adresy

e-mail.

XIV Zabezpieczenie stacji roboczych

 

Stacje robocze powinny być zabezpieczone przed nieautoryzowanych dostępem osób trzecich. Minimalne środki ochrony to:

a. zainstalowane na stacjach systemy typu: firewall oraz antywirus,

b. wdrożony system aktualizacji systemu operacyjnego oraz jego składników,

c. wymaganie podania hasła przed uzyskaniem dostępu do stacji,

d. bieżąca praca z wykorzystaniem konta nieposiadającego uprawnień administracyjnych.

 

XV Wykorzystanie haseł

 

1. Hasła powinny być okresowo zmieniane.

2. Hasła nie mogą być przechowywane w formie otwartej (nie zaszyfrowanej).

3. Nie wolno przekazywać haseł osobom trzecim.

4. Hasła nie powinny być łatwe do odgadnięcia, to znaczy:

a. powinny składać się z minimum 8 znaków, w tym jeden znak specjalny, cyfra i wielka

litera,

b. nie może być słowem żadnego języka.

 

XVI Odpowiedzialność pracowników za dane poufne

 

Pracownicy Firmy zobowiązani są do strzeżenia danych poufnych, w tym osobowych.

 

XVII Odpowiedzialność pracowników za dane dostępowe do systemów

 

1.Każdy pracownik zobowiązany jest do ochrony swoich danych dostępowych do systemów informatycznych. Dane dostępowe obejmują między innymi takie elementy jak:

a. hasła dostępowe,

b. klucze softwareowe (pliki umożliwiające dostęp – np. certyfikaty do VPN) oraz sprzętowe,

c. inne mechanizmy umożliwiające dostęp do systemów IT.

 

XVII Przykłady ochrony danych dostępowych

 

1. Nieprzekazywanie dostępów do systemów IT innym osobom (np. nieprzekazywanie

swojego hasła dostępowego osobom trzecim),

2. Nieprzechowywanie danych w miejscach publicznych (np. niezapisywanie haseł

dostępowych w łatwo dostępnych miejscach),

3. Ochrona danych dostępowych przed kradzieżą przez osoby trzecie.

XVIII Systemy IT/serwery

 

Systemy IT przechowujące dane poufne (np. dane osobowe) muszą być odpowiednio zabezpieczone. W szczególności należy dbać o poufność, integralność i rozliczalność danych przetwarzanych w systemach.

 

XIX Dokumentacja papierowa

 

1.Dokumentacja papierowa zawierająca dane osobowe zamykana jest na klucz. Dostęp do kluczy mają tylko osoby uprawnione, które podpisały oświadczenia o zabezpieczaniu danych osobowych.

2.Osoba odpowiedzialna za księgowość przechowuje wszelką dokumentację papierową zawierającą dane osobowe klientów oraz pracowników Firmy w szafie zamykanej na klucz.

Dostęp do kluczy mają tylko osoby uprawnione, które podpisały oświadczenia o zabezpieczaniu danych osobowych.

3.W przypadku wizyty klienta w siedzibie Firmy nie ma on dostępu do szafek, biurek i drukarek. Preferowane jest „odprowadzanie” do niezawierającej dokumentów sali.

 

XX Ograniczony dostęp do biura

 

Dostęp do budynku Firmy jest ograniczony poprzez drzwi wejściowe (do holu), domofon,

drzwi wejściowe (do siedziby Firmy), recepcję.

 

XXI Naruszenie danych osobowych

 

Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin, poinformowania o naruszeniu. O ile wystąpi taka konieczność zgłoszenie naruszenia danych osobowych następuje w ciągu 48 godzin od daty powzięcia informacji o powyżej wymienionym zdarzeniu, zgodnie z poniżej przedstawionym schematem.

 

XXII Formularze

 

Raport z naruszenia ochrony danych osobowych w Firmie powinien zawierać następujące informacje:

1.data, godzina

2.dane osoby powiadamiającej o zaistniałym zdarzeniu (imię, nazwisko, stanowisko

służbowe, nazwa użytkownika (jeżeli występuje)

3.lokalizacja zdarzenia: (np. numer pokoju, nazwa pomieszczenia, nazwa bazy danych)

4.rodzaj naruszenia bezpieczeństwa

5.podjęte działania

6.przyczyny wystąpienia zdarzenia

7.postępowanie wyjaśniające

8.podjęte środki techniczne, organizacyjne i dyscyplinarne w celu zapobiegania w przyszłości podobnych naruszeń ochrony danych osobowych.

 

XXIII. Prawo do usunięcia/zmiany danych

 

Jeśli Klient chce usunąć swoje dane przetwarzane przez Firmę powinien stawić się w siedzibie firmy osobiście w celu weryfikacji danych – niemożliwa jest weryfikacja np. poprzez PESEL, ponieważ Firma go nie pobiera.

 

Firma usuwa dane z:

1. fizycznej umowy wkładamy do niszczarki i niszczymy

2. korespondencji mailowej usuwamy tylko taką, w której zawierają się dane osobowe,

resztę zachowujemy jako dowód zawarcia transakcji

3. systemów IT usuwamy tylko takie, w których zawierają się dane osobowe, resztę

zachowujemy jako dowód zawarcia transakcji.

4. program fakturowy – dane pozostawiamy z powodu przepisów w ustawy o rachunkowości.

 

XXIV Wgląd do danych osobistych

 

Jeśli jakikolwiek podmiot, którego dane są przetwarzane przez Firmę chce otrzymać wgląd do swoich danych i je poprawić/zaktualizować, powinien stawić się w siedzibie firmy osobiście w celu weryfikacji danych – niemożliwa jest weryfikacja np. poprzez PESEL, ponieważ Firma go nie pobiera. Następnie po jego weryfikacji, dane klienta zostaną niezwłocznie zmienione/podane.

 

XXV Procedura przeniesienia danych klienta

 

W sytuacji gdy Klient zgłosi się z prośbą o przeniesienie jego danych do innej firmy, z którą aktualnie nawiązał współpracę, musi się on zgłosić osobiście z podaniem adresu e-mail na który mają te dane zostać przez Firmę wysłane, a następnie po jego weryfikacji, dane klienta zostaną niezwłocznie przesłane na podany adres e-mail.

 

XXVI Automatyczne przetwarzanie danych

Dane Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

XXVII Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli podmiot, które dane osobowe są przetwarzane, uzna że Firma przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wysyłając skargę na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@uodo.gov.pl

Organizator

MMAacademy Cracow sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nr NIP: 6783207305, z wpisem do KRS nr: 0001043071, zwana dalej “Firmą”.

 
Ludzie w różnych kategoriach wagowych w trakcie treningu mma

Dołącz do najlepszego klubu mma w krakowie!

Dołącz do elitarnej ekipy MMA! Rozwiń swoje umiejętności w MMA Academy Kraków - miejscu, gdzie rodzą się mistrzowie. Zacznij trenować już dziś! Zdobądź umiejętności, siłę i determinację potrzebną w walce!